Volikogu

Volikogus minu esitatud sõnavõtud/arupärimised 2016

palgatõusu teemal

Pöördumine Rae koolimaja teemal

Arupärimine müra teemal

Topeltmoraal Rae vallavalitsuse moodi

Huvikooli spordiosakonna teemal täiendavalt 2

Volikogus minu esitatud sõnavõtud/arupärimised 2015

Pöördumine – müra teemal

Pöördumine spordiosakonna vahevastuse järgselt

Arupärimine spordiosakonna kulude teemal

Arupärimine veehoidla teemal 2

Pöördumine Rae Vallavolikogu liikmete poole – huvihariduse teemal

Arupärimine – Rae koolimaja teemal

Pöördumine Rae Vallavolikogu liikmete poole – sporditoetuse teemal

Pöördumine Rae koolimaja teemal

Pöördumine Rae Vallavolikogu liikmete poole – huvihariduse teemal

Pöördumine Rae Vallavolikogu liikmete poole Vaskjala veehoidla ümbruse matkaraja teemal

Vaskjala veehoidla sanitaarala kaart

Volikogus minu esitatud arupärimised/sõnavõtud 2014

Arupärimine Rae Vallavalitsusele huvihariduse teemal

Vallavalitsuse vastuskiri huvihariduse arupärimisele

Pöördumine Rae Vallavolikogu liikmete poole spordikooli teemal 19.08.2014

Pöördumine Rae Vallavolikogu liikmete poole juuni 2014 Rae koolimaja teemal

Pöördumine Rae Vallavolikogu liikmete poole juhtimisstiili teemadel

Rae Vallavalitsusele arupärimine

Rae Vallavalitsusele arupärimine

Rae Vallavalitsusele arupärimine

Rae Vallavalitsusele arupärimine

Arupärimine Rae Vallavalitsusele 18.03.2014

18.02.2014 toimus järjekordne volikogu istung. Kutse ja päevakord on leitavad SIIT

Enne päevakorra juurde minemist võtsid sõna Raivo Uukkivi (juhtiskahes sõnavõtus tähelepanu enneolematule saamatusele ja seaduserikkumistele vallajuhtimises) ja Tarmo Klaar (võttis kritiseerida umbusaldushääletusele mitte kohale tulnuid). Sõnavõttude sisust saab täpsema ülevaate järgneva lingi kaudu http://www.raivouukkivi.ee/files/File/Rae%20Vallavolikogu%20PM%20eeln%C3%B5u.pdf ja http://www.raivouukkivi.ee/files/File/Rae%20vallavolikogule(1).pdf

Konstaabli ülevaade kuritegevusest oli ülevaatlik, samuti oli mittemidagiütlevalt sisutu eelarve täitmise ülevaade.

Revisjonikomisjoni 5-liikmeliseks tegemsiest polnud koalitsioon põhimõtteliselt huvitatud ja hääletas eelnõu maha. Ühtegi mõistlikku seletust loomulikult me ei kuulnud.

Revisjonikomisjoni tööplaan tehti koalitsiooni häältega sedavõrd nudiks, et sellest ei jäänud midagi enam järgi. Huvitav, mida kardetakse? Kui kõik on korras siis pole ju probleemi, kui revisjonikomisjon asju uurib. Järeldusi saab teha igaüks ise.

Lasteaedade teeninduspiirkondade määramisel oli vallavalitsus saanud hakkama järjekordse praagiga ja eelnõu saadeti teisele lugemisele. Huvitav on ära märkida, et endine saamatu spordikeskuse juht J. Vendel, kes nüüd kannab abivallavanema tiitlit (saamatus muidugi kenasti kaasas :)), kandis esmakordselt eelnõu ette ja lubas kõikidele küsimustele vastata. Kui küsimused tulid, siis ei vastanud ta midagi, hoopis vallavanem üritas midagi vastata, kuid sisulisi vastuseid anda ei suutnud ja lõpuks pidi ka vallavalitsus tunnistama, et tegemist on praakeelnõuga.

Üldiselt iseloomustab eelnõusid väga kehvad seletuskirjad ja pidev kiirustamine ning sellest tulenev suur eksimuste arv.

Ülejäänud punktid olid rutiinsed ja arutelusid ei tekitanud.

21.01.2014 toimus volikogu istung, mille päevakorras oli vaid üks punkt – SDE fraktsiooni poolt algatatud umbusladusavaldus joobes autojuhtimisega vahele jäänud vallavalitsuse liikmele Priit Põldmäele. Opositsiooni poolt olid kohale tulnud kõik 11 liiget. Koalitsiooni poolelt olid kohal vaid kolm inimest. Umbusaldushääletusele mitte kohale tulemine annab selge hinnangu nende inimeste väärastunud väärtushinnangutest…. kurb. Kuna koosseisu enamus (11 liiget olid umbusalduse poolt, 2 erapooletut ja üks ei hääletanud, ülejäänud polnud kohale suvatsenud tulla) umbusaldust ei toetanud, siis jätkab abivallavanem oma ametis.

14.01.2014 toimus aasta esimene Rae Vallavolikogu istung. Kutse ja päevakord on leitav 14.01.2014 VOLIKOGU KUTSE.

Avatud mikrofonis võttis SDE fraktsiooni nimel sõna Aadi Potter, kes andis üle ettepaneku revisjonikomisjoni liikmete arvu tõstmiseks neljalt viiele. Taustaks nii palju igal volikogu liikmel on õigus kuuluda vähemalt ühte komisjoni, mille ta ise valib. SDE fraktsiooni liige Margus Valgma pole ühegi komisjoni liige ja avaldas soovi kuuluda just revisjoni komisjoni. Teiseks andsime üle ka umbusalduse avalduse vallavalitsuse liikeme ja abivallavanema Priit Põldmäe suhtes, kes teatavasti jäi joobes juhtimisega politseile vahele. Meie arvates on see piisav põhjus umbusaldamiseks. Hääletus peaks toimuma 21.01.2014

Esimene päevakorraline punkt (mitte otsustamiseks vaid lihstalt informatsiooniks) oli Rail Balticu teeema. Mul siiralt hea meel, et ka vallavalistus on lõpuks aru saanud (varem räägiti vallavanema ja abivallavanema isiku läbi hoopis teist juttu), et RB trass meie territooriumil ei ole hea asi ja on vastu meie rohevõrgustiku lõhkumisele. RB trassi vastu Rae valla territooriumil sai teatavasti kogutud ka sadu allkirju. Sellekohane täpsem info (pöördumine ja ka maavanema vastus) on üleval www.petitsioon.com lehel. Murelikuks teeb mind see, et hirmus vähe detaile on selle plaanitava raudtee kohta avalikustatud, seetõttu aga pole ju inimestel võimalik oma kaalutletud seisukohti kujundada. Otsuseid sel teemal tuleb meil veel tõenäoliselt lähiajal langetama hakata. Ma loodan väga, et seda raudteetrassi meie valla territooriumile ei tule. Järgmine avalik arutelu sel teemal on 28.01.2014 kell 18.00 Rae Kultuurikeskuse saalis. Olete kõik oodatud arvamust avaldama.

Teine punkt oli Rae valla esindajate ja esindaja asendajate nimetamine Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogusse. Tulenevalt abivallavanema joobes juhtimisest tegi Aadi Potter ettepaneku Priit Põldmäe HOL-i asendusliikmeks mitte valida. Kahjuks ei leidnud see hääletuse tulemusena volikogu enamuse toetust.

Kolmas punkt Rae valla esindajate tagasikutsumine ja nimetamine Eesti Maaomavalitsuste Liidu üldkoosolekule – Maapäevale. See läks samuti läbi nagu esitatud oli….. Kurb.

Neljas punkt oli kehtivate üldplaneeringute ülevaatamine ja kehtima jätmine. Küsisin, kas maakonnaplaneering, mis näeb ette RB trassi Rae valla territooriumile, tühistab meie üldplaneeringu? Selget vastust ei saanud oma küsimusele. Üldplaneering aga jäeti kehtima ühehäälse volikogu otsusega.

Viies punkt „Rae vallas Peetri alevikus reformimata riigimaal asuva ehitise peremehetuks tunnistamine“ ja kuues punkt „Lagedi alevikus katastriüksuse Silla maa sihtotstarbe muutmine ja munitsipaalomandisse taotlemine“ erilist poleemikat ei tekitanud ja võeti ühehäälselt vastu.

Seitsmendana oli arutlusel Suuresta külas asuva Eest-Soosalu katastriüksuse jagamine. See tekitas küsimusi, kuna jagamisel ei nähta ette võimalust juurdepääsutee kohta tekkivale uuele kinnistule (seda näeb ette ka maakorraldusseadus). Pika arutelu tulemusena võeti otsus siiski esitatud kujul vastu (koealitsiooni häälteenamusega).

Viimase punktina oli päevakorras revisjonikomisjoni 2014. aasta  tööplaan. Läks huvitavaks. Taustaks nii palju, et revisjonikomisjon saab tegeleda vaid nende ülesannetega, mis on tööplaanis kinnitatud. Samas on see komisjon pea ainus, kes võib päevavalgele tuua Vallavalitsuse või mõne allasutuse vääraid rahakasutusi või muid seaduserikkumisi. Tööplaani kavand on leitav Volikogu otsus_rev kom tööplaan 2014. Toolidel nihelemisest oli näha, et see tekitas mõnedes isikutes ebamugavust (J. Vendel, M. Võrklaev, A. Laius jäid eriti silma). Küsisin komisjoni aseesimehelt M. Laulalt, kas tööplaan leidis komisjonis ühehäälse toetuse? Vastuse sain, et jah. Ometi võttis volikogu esimees A. Laius kätte ja hakkas keerutama, et vaja seda tööplaani veel täiendada jms ja seetõttu tuleb saata teisele lugemisele. Täiesti jabur jutt, teda toetas oma veel jaburama sõnavõtuga I. Varik. Oma sõnavõtus rõhutasin, et me ikka peaksime usaldama ja austama volikogu enda poolt valitud komisjoni ning kinnitama nende tööplaani. Tööplaani vastuvõtmise poolt võtsid sõna veel T. Klaar ja A. Potter. Meie juttu ei peetud miskiks ja volikogu esimees Laius saatis oma ainuisikulise otsusega selle teisele lugemisele. Kummaline oli see, et isegi hääletusele ei julgetud seda panna…. Huvitav, millise seaduserikkumise ja/või milliste väärate rahakasutuste väljatulekut tänane koalitsioon nii väga kardab? Kui kõik oleks aus, siis pole ju hullu kui revisjonikomisjon neid asju uurib.

Volises on volkogu istung leitav samuti https://www.volis.ee/gvolis/avalik/istungid/12761

17.12.2013 toimus aasta viimane volikogu istung. Päevakord on leitav volikogu kutse 17.12.2013

Enne päevakorrapunktide juurde minekut andis valimiskomisjoni esimees M. Minn teada, et korruptsioonikuriteos süüdi mõistetud volikogu liikmed M. Kasemaa ja V. Gutmann on end kuni 1.04.2014 taandanud volikogust ja nende asemel on Endel Albin ja Indrek Varik.  Avatud mikrofoni voorus võttis sõna Aadi Potter. Aadi Potteri sõnavõtt 17.12.2013 volikogus

Esimene punkt oli kuulutatud salajaseks ja volikogu liikmed said sellega tutvuda alles volikogu laua taga. See punkt oli Riigikontrolli järelaruande . Kokkuvõtvalt võib öelda, et Riigikontroll oli seisukohal, et Rae Vallavalitsus on jätnud tegemata olulisi ehitusjärelvalvega seotud tegevusi. Taustainfoks võib öelda, et 2010. aastal üritas Rae Vallavalitsus eesotsas V. Gutmanniga kõikvõimalike vahenditega vabaneda talle isiklikult ebasobivatest isikutest, sealhulgas ka ehitusjärelvalve spetsialistist. Mitmed ametikohad koondati. Ehitusjärelvalve töö anti teha Peeter Liinsoole, kel oli nüüd keskonnaspetsialisti ülesanded, ehitusjärelvalvespetsialisti ülesanded ja kohtuvälise menetleja ülesanded. Meie lähiümbruse valdades, kus on vähem elanikke on need valdkonnad mitme inimese töö.  Selle teo tagajärgi loeme me nüüd Riigikontrolli aruandest. Riigikontroll soovitas ehitusjärelvalve valdkonda vallal rohkem panustada ja inimesi sinna juurde võtta. Niipea, kui see aruanne avalikuks tehakse panen selle lingi ka siia blogisse lugemiseks üles. Lisan veel, et piinlik oli kuulata ka meie vallavanema demagoogitsemist vastusest Riigikontrollile, kuid viimane pani oma täiendavas selgituses Võrklaeva üsnagi paika (näiteks Jüri Gümnaasiumi ebaseadusliku ehituse asjus, näiteks ebaseaduslike ehitiste omanike suhtes menetlustoimetuste osas jms).

Teine punkt oli Vallavalitsuse struktuurist. Eelmisel volikogu istungil hääletati Vallavalitsuse saadetud struktuuri eelnõu õnneks napilt maha. Kiiidan siinkohal (tegin seda ka volikogus 🙂 ) ise mõtlevaid volikogu liikmeid, kes ei usu pimesi vallavanema M. Võrklaeva hämamisi ja vassimist (tegelikult ka otsest valetamist volikogu liikmetele) seoses struktuurimuutusega, mille üheks eesmärgiks oli vabaneda keskkonna- ja ehitusjärelvalvespetsialistist Peeter Liinsoost. Nagu ka Riigikontrolli soovitustest lähtus, siis õnneks oli struktuurimuutusest nüüd keskkonna- ja ehitusjärelvalvespetsialististi ametikoha koondamine välja võetud. Juurde luuakse üks lastekaitse spetsialisti ametikoht (siinkohal kõlbasid naabervallad mingil põhjusel eeskujuks  suurepäraselt 🙂 ) ja Jüri Gümnaasiumi alt tuuakse autojuhi ametikoht Vallavalitsuse struktuuri. Võtsin ka sõna ja kiitsin volikogu eelmisel istungil tehtud targa otsuse eest (mitte kaotada keskkonna- ja ehitusjärelvalve spetsialisti kohta) ja soovitasin ka edaspidi olla volikogu liikmetel olla sama sisukad. See sõnavõtt ilmselgelt ei sobinud volikogu esimehele A. Laiusele, kes segas mind minu ca 3 min pikkuse sõnavõtu jooksul 4-5 korda 🙂

Oluline oli ka Rae valla 2014. aasta eelarve punkt. R. Uukkivi tegi ettepaneku saata eelarve kolmandale lugemisele, kuna suur osa tulupoolest on planeeritud varade müügist, kuid teadaolevalt on mitmed neist müügis olnud juba mitmendat aastat. Ettepanek ei leidnud volikogu enamuse toetust ja eelarve võeti teisel lugemisel vastu.

Nagu kutsest näha, siis oli veel mitmeid punkte, kuid need erilist elavat arutelu ei tekitanud ja nende menetlemine läks üsna kiiresti ning kiretult.

—————————————————————————————————————————————–

05.11.2013 oli juba teine volikogu istung. Päevakord on leitav  volikogu 05.11.2013 kutse

Nagu päevakorrast näha, siis palju valimisi ja pikk õhtu ootas ees 🙂

Esimene punkt oli vallavanema valimine. RE ja IRL esitasid vallavanema kandidaadiks M. Võrklaeva. SDE tuli IRL-ile järjekordselt appi ja soovisime täita nende esinumbri valimislubadust ning esitasime vallavanema kandidaadiks P.Põldmäe. Kahjuks viimane taganes oma valimislubadusest – taandas oma kanditatuuri. Vallavanemaks sai M. Võrklaev

Vallavalitsuse struktuur. Esitasin ettepaneku: kinnitada vallavalitsus kahe liikmelisena (vallavanem ja abivallavanem). Seda otsust ei pannud volikogu esimees isegi hääletusele, hääletamisele läks varem esitatud variant vallavanem + 3 abivallavanemat. Koalitsiooni vaikiva käestõstmise saatel hääletati see otsus jõusse. Opositsioon oli sellise suure vallavalitsuse armee vastu.

Põhjendan siinkohal põgusalt oma ettepanekut. 2010. aastal kaotas stiihilise ja kaootilise juhtimisstiiliga V. Gutmanni ära vallavalitsuses ameti juhtide positsioonid. Sellega suurendati oluliselt määramatust ja vähendati kompetentsuse taset ning vastutus hägustati. Juurde loodi kolmas abivallavanema koht, mis loomulikult täideti lojaalse erakonnakaaslasega. Tagantjärgi võib kindlalt väita (tuginedes mitmetele kättemaksu hirmus anonüümseks jääda soovivatele vallatöötajate väidetele ja oma isiklikele kogemustele ning kokkupuudetele), et abivallavanema pädevus (haridus, isikuomadused, kogemus jms) oma valdkonnas polnud absoluutselt olulised, ainsaks määravaks kriteeriumiks osutus sõnakuulelikkus ja lojaalsus Gutmannile. Täpselt nii see on ka täna, sest kogu “mängu” juhib endiselt korruptsioonisüüdistusega V. Gutmann. Mina sellist olukorda normaalseks ei pea.

Seega minu nägemus ja ettepanek on, et Rae vallale piisab vallavanemast (kes võiks olla pigem asjatundlik juht, kui poliitiline käsutäitja ja koht tuleb täita avaliku konkursi korras)  ja ühest abivallavanemast, kelle ametikoht täidetakse samadel alustel. Taastada tuleb vallavalitsuse ameti juhtide positsioon, et säiliks tugev spetsialisti tasand, mis poleks otseses sõltuvuses poliitilistest jõumängudest. Poliitika tegemine nihkuks sel juhul sinna, kus on selle koht – volikogusse. See oleks igati kaasaegne ja tänapäeva põhjamaade ühiskonda sobiv süsteem.

Uute abivallavanemate valikut ei hakka siinkohal kommenteerima. Lihtsalt piinlik on (põhjuseid ja selgitusi leiab vanematest postitustest). Vaid niipalju, et kultuuri-, haridus- ja sotsiaalvaldkonna abivallavanemaks määrati saamatu spordikeskuse juht. Nüüd vajab spordikeskus uut juhti ja põhimääruse kohaselt peab tulema avalik konkurss (lisaks ka üsna põhjalikud nõuded selle ametikoha täitmiseks). Seni mingit avaliku konkurssi välja kuulutatud pole, veelgi hullem, üsna avalikult räägitakse, et see koht läheb ühele koalitsiooni liikmele tänutäheks toetuse eest volikogus. Saame näha…..

Vallavalitsuse liikmete palgatõusu punkti juures küsisin, et millega põhjendatakse vallavanema ja abivallavanemate hüppelist palgatõusu (vallavanem hakkab saama 2950 eur, abivallavanemate armee igaüks 2300 eur kuus). Ja vähem kui aasta tagasi tõsteti mitmesaja euroga vallavanema ja abivallavanemate palkasid. Volikogu esimehe “põhjendusest” selgus, et töömaht pidi kasvama. “Selgitusest” ei selgunud, kas osa vallaametnike plaanitakse lahti lasta, et abivallavanemad ja vallavanem hakkavad rohkem “tööd” tegema. Minu jaoks on arusaamatu, kuidas tehakse volikogus otsuseid ja koalitsioon ei soovi vähimalgi määral sisuliselt põhjendada ega selgitada hääletamisele tulevaid punkte. See ei ole normaalne. Iga otsust tuleb põhjendada ja selgitada. Ma saan aru, et koalitsiooni jaoks on endal ka piinlik oma otsuseid selgitada ja tundub, et see ongi põhjuseks, miks seda ei tehta.

Sai kohe küsitud ka, kas palgad on kuidagi ka pädevusega seotud. A. Laiuse sõnul pidi jah palk olema pädevusega seotud. “Selgitusest” ei selgunud, et kuidas on toimunud hüppeline pädevuse muutus (selgusetu on ka millises suunas pädevus on muutunud) ja millise metoodikaga on pädevust mõõdetud. Mitte ei tulnud sisulisi vastuseid.

Alatiste komisjonide (haridus- ja kultuurikomisjon; keskkonnakomisjon; majandus- ja eelarvekomisjon; sotsiaal- ja tervishoiukomisjon) esimeeste ja aseesimeeste valimine läks etteantud rutiini mööda (koalitsioon sai täpselt seda, mida soovis). Komisjonide liikmete määramisel võeti selgelt suund, et “omasid” peab igas komisjonis olema enamus. Seega jäeti välja mitmed tublid SDE poolt esitatud spetsialistid. Kurb

Revisjonikomisjoni suuruse määramise punkt oli huvitav. Volikogu esimees tegi ettepaneku moodustada see 4- liikmeline. Põhjendus: seadus näeb ette 3 liiget aga eelmisel perioodil oli pidevalt probleeme, sest aeg-ajalt kukkus just revisjonikomisjonist liikmeid välja ja see vajalik organ oli töövõimetu. Lisandra Talving (SDE) tegi ettepaneku, et teeme siis juba 5-liikmelise, et siis on veel kindlam olukord, teda toetas sõnavutuga ka Indrek Uuemaa (KE). Hääletati, kes on selle poolt, et tuleb 5-liikmeline revisjonikomisjon. Kogu koalitsioon oli selle vastu, opositsioon poolt. Seejärel hääletati Laiuse isiku läbi esitatud ettepanekut (4 liiget) – opositsioon vastu (11 liiget), koalitsioon poolt (13 liiget) ja otsus vastu võetud.

Superdemagoogiat esitles seepeale volikogu esimees A. Laius, kes teatas, et “opositsioon ei pea revisjonikomisjoni vajalikuks”…. midagi siia lisada on liiast….

Kummaline oli ka revisjonikomisjoni esimehe ja liikmete valimine. Komisjoni esimehe kandidaadiks seati üles Raivo Uukkivi. Siinkohal ei hakka pikemalt peatuma V.Gutmanni seosetul sõnavõtul enne valmisprotseduuri. 22 poolthäälega valiti revisjonikomisjoni esimeheks R.Uukkivi. Aseesimeheks 22 poolthäälega IRL-i ridadest  M. Laula. Liikmete valimisprotsessis eelistati jällegi koalitsioonile sobivamaid kandidaate.

Kokkuvõtteks võib öelda, et:

– avaliku rahaga käib koalitsioon ikka väga vabalt ringi;

– hüvesid ja ametikohti jagatakse vaid lojaalsetele omadele;

– sisulisi selgitusi ja põhjendusi ei vaevuta jagama.

See ei ole aus ega avatud vallajuhtimine!

———————————————————————————————————————————-

Esimene uue perioodi volikogu istung toimus 29.10.2013 Minu jaoks oli see esimene istung üle mitme aasta. Sisult oli see pigem formaalne ja päevakord tulenes otseselt seadusest (volikogu esimehe valimine, aseesimehe valimine, vallavalitsuse lahkumispalve ära kuulamine) . RE ja IRL-i koalitsiooni häälte toel valiti volikogu esimeheks Agu Laius, aseesimeheks Kaarel Kais, viimane sai ka opositsiooni toetuse. Seadusest tulenes ka lõppenud perioodi vallavalitsuse lahkumispalve esitamine.

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s